Partiet

Oslo SV har over 3000 medlemmer og 16 lokallag. SV ble tredje største parti ved stortingsvalget i 2021 og fjerde størst ved sist kommunevalg i 2019. Oslo SV har tre representanter på Stortinget, seks representanter i bystyret og 24 folkevalgte representanter fordelt på alle de femten bydelsutvalgene i Oslo.

ÅRSMØTET er Oslo SVs øverste organ og arrangeres hver vår med delegasjoner fra alle lokallag, fra fylkesstyret, Sosialistisk ungdom og bystyregruppen. Årsmøtet vedtar politisk program, strategier og legger føringer for partiets arbeid gjennom året. Også medlemmer til fylkesstyret, delegasjoner og valgkomité velges her.

REPRESENTANTSKAPET er øverste organ mellom årsmøtene, møter 4-6 ganger i året, og tar blant annet stilling til politiske uttalelser og andre større saker.

FYLKESSTYRET og fylkesstyrets arbeidsutvalg står for den løpende driften av fylkeslaget.

BYSTYREGRUPPA består av SVs faste folkevalgte og varaer til Oslo bystyre og er et organ som formelt sett ikke er underlagt resten av fylkeslaget. Representantene er innvalgt av velgerne basert på valglisten vedtatt av nominasjonsmøtet.