Fylkesstyret

Fylkesstyrets forretningsorden_20160421

Protokoller fra 2018

180111_Protokoll FS 1
180125_Protokoll FS 2
180201_Protokoll FS 3

Protokoller fra 2017

1-protokoll-fs-1_2017-050117
Protokoll FS 2_2017 260117

Protokoll FS 5_2017
Protokoll FS 6_2017

Protokoll FS 7_2017
Protokoll FS 8_2017
Protokoll FS 9_2017
Protokoll FS 10_2017
Protokoll ekstraordinært FS 112017.docx
Protokoll FS 12_2017
Protokoll 13 FS_2017
14 Protokoll FS 14_2017
15 Protokoll FS 15_2017
16 Protokoll FS 16_2017
17 Protokoll FS 17_2017
18 Protokoll FS 18_2017
19 Protokoll FS 19_2017
20 Protokoll FS 20_2017
21 Protokoll FS 21_2017

 

Protokoller fra 2016

fs-1-2016-protokoll_140116
fs-2-2016-protokoll_110216
fs-3-2016-protokoll_140316
fs-4-2016-protokoll_040416
fs-5-2016-protokoll_210416
fs-6-2016-protokoll_090516
fs-7-2016-protokoll_260516
fs-8-2016-protokoll_060616
fs-9-2016-protokoll_130616
fs-10-2016-protokoll_100816
fs-11-2016-protokoll_250816
fs 12-2016-protokoll_150916

fs 13-2016-protokoll_270916
fs-14-2016-protokoll_051016_b
fs-15-2016-protokoll_131016
fs-16-2016-protokoll_101116
fs-17-2016-protokoll_241116
fs-18-2016-protokoll_081216

Protokoller fra 2015

protokoll-fs-1-2015_151501
protokoll-fs-2-2015_150128
protokoll-fs-3-2015_110215
protokoll-fs-4-2015_090315
protokoll-fs-5-2015_190315
protokoll-fs-6-2015_090415
protokoll-fs-7-2015_240415
protokoll-fs-8-2015_050515
protokoll-fs-9-2015_260515
protokoll-fs-10-2015_110615
protokoll-fs-11-2015_130815
protokoll-fs-12-2015_240915
protokoll-fs-13-2015_081015
protokoll-fs-14-2015_221015
protokoll-fs-15-2015_121115

Protokoller fra 2014

Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 14 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 13 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 12 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 11 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 10 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 9 2014
Godkjent protokoll  møte i fylkesstyret 8 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 7 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 6 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 5 2014
Godkjent protokoll møte i fylkesstyret 4 2014